Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

Op de aangeboden informatie en/of diensten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Myworkoutplan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheid dan wel onvolledigheid van informatie op deze website. Myworkoutplan aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onjuistheid dan wel onvolledigheid van informatie van derden, waarna in deze website wordt verwezen.

Myworkoutplan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct dan wel indirect zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site of bij het gebruik van de aangeboden lifestyle plannen. Myworkoutplan tracht naar een probleemloos functioneren van deze website. Mocht u als bezoeker toch enige inconsistentie of problemen ervaren in het gebruik van de website, vragen we u vriendelijk dit via het contactformulier te melden.

Deze website bevat verwijzingen via hyperlinks dan wel banners naar andere websites. Ondanks het zorgvuldige selectiebeleid inzake partnerwebsites van myworkoutplan.nl, kan myworkoutplan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoudelijke informatie en/of de aangeboden diensten van deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website afgebeelde gegevens waaronder inbegrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom of in gebruiksrecht van myworkoutplan. De inhoud van deze website mag door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium danwel voor gebruik voor commerciële doeleinden is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming via het contactformulier van myworkoutplan.nl vereist. Indien u myworkoutplan van deze website download of anderszins vermenigvuldigt voor toegestane doeleinden, dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; in myworkoutplan.nl
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Product: Lifestyleplannen (voedingsplannen/trainingsplannen)
Diensten: het ter beschikbaar stellen van digitale bestanden voor de consument.

Artikel 2 – Identiteit van het bedrijf

Myworkoutplan
E-mailadres: info@myworkoutplan.nl
KvK-nummer: 75735512

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld.
3. Algemene voorwaarden kunnen door myworkoutplan te allen tijde gewijzigd worden.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; gezien de aard van de producten zijn digitale bestanden niet onderhevig aan het herroepingsrecht.
– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Ten aanzien van de elektronische betaling, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een elektronische gegevensdrager, meesturen:
– Het mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; info@myworkoutplan.nl
Artikel 7 – De prijs

1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

1. Myworkoutplan is niet verplicht de lifestyle plannen binnen 24 uur te leveren. We streven ernaar om zo snel als mogelijk het plan te leveren.

Artikel 9 – Betaling

1. Levering geschiedt gelijk na betaling, behoudens overmacht (haperende systemen en software incluis).
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. Voor de lifesyle plannen is geen achterafbetaling mogelijk. Ook is het niet mogelijk om de lifestyle plannen te ruilen of te annuleren na betaling.
5. Betaling, u kunt daarvoor gebruik maken van een van de in het orderproces aangegeven betaalmethodes.